اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-714629&text=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87+%DA%86%DA%A9+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری