اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-714631&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9+%D9%88+%D9%82%D8%B1%D8%B5+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86+

اشتراک گذاری