اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-714647&text=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%BA%DB%8C%D8%B1+%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری