اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-714716&text=%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C%3A+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری