اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-714972&text=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%87%D8%A7+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری