اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715069&text=+%D8%AE%D8%B1%D8%B3+%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C+2+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+

اشتراک گذاری