اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715220&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B4%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D9%88+%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%21+%2F+%DA%86%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%87%D9%85%D9%87+%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%9F%21

اشتراک گذاری