اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715313&text=%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری