اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715322&text=+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7+%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21++

اشتراک گذاری