اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715342&text=%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری