اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715370&text=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D9%85+%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5+%D9%BE%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+%DB%B1%DB%B4+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری