اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715388&text=%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF+18+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AF%D8%B2+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%21

اشتراک گذاری