اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715428&text=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82+%D9%88+%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82+%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%7C+

اشتراک گذاری