اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715559&text=%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87+%DB%B8%DB%B6%DB%B2+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%86%D9%82%D8%B6+%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری