اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715599&text=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%9B+%DA%86%D9%87+%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D9%88+%DA%86%D9%87+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری