اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715651&text=2+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%88%D8%B4+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AB%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%21+%2F+%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F%21

اشتراک گذاری