اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715720&text=%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1+%E2%80%9C%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%9D+%D8%AD%D8%B1%D9%81+%D8%AF%D9%84%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%D8%B2%D8%AF%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری