اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715762&text=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری