اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715764&text=%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+28+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81+%D8%B3%D9%86%DB%8C+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7+

اشتراک گذاری