اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715869&text=%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%B4%D9%85%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D8%B2%D8%AF%D9%87+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%2F%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری