اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715879&text=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری