اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-715947&text=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری