اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716079&text=%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2+%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81

اشتراک گذاری