اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716092&text=%D9%81%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%2F+9+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D9%87+

اشتراک گذاری