اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716248&text=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D9%88+%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری