اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716264&text=%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری