اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716378&text=%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA+%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF+%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D9%82%D8%B7%D8%B9+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری