اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716380&text=%DB%B6+%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF%0D%0A

اشتراک گذاری