اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716415&text=%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%AD%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D8%A8%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+11%D8%B3%D8%A7%D9%84

اشتراک گذاری