اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716425&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87+2+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%DA%98%D9%88%DB%8C+%D9%85%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری