اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716455&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%B2%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%DB%8C+%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9+%2F+%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85+%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81+%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7+%DA%86%D9%87+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری