اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716490&text=30+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+49+%DA%A9%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C+%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF+%2F+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+4+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری