اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716502&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA+%2B+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

اشتراک گذاری