اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716527&text=%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری