اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716552&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87+%DA%AF%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%2F+%D8%AD%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری