اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716576&text=%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C+%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%BA%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D9%86%D9%82%D8%B4+%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7+%7C+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%BA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4

اشتراک گذاری