اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716594&text=%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%DB%B6%DB%B7+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%DB%8C%D9%85+%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3+%DB%B1%DB%B1%DB%B5+%DA%86%D9%88%D8%A6%D8%A8%D8%AF%D9%87

اشتراک گذاری