اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716676&text=%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%B2-+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%B7%D9%88%D9%84+3.4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1

اشتراک گذاری