اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716703&text=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%B4+%2F+%D8%A7%D9%88+%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1+%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری