اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716714&text=%D8%B3%D8%B7%D8%AD+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2+%D8%A2%D8%A8+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87+%DB%B6%DB%B0+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری