اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716780&text=%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DA%86%D9%84+%2F+%D8%B1%D8%A7%D8%B2+%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C++%D9%81%D8%A7%D8%B4+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری