اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716869&text=%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DB%B1%DB%B2+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری