اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716873&text=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%DB%B8%DB%B5+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%85%DA%A9+%D8%A8%D9%87+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری