اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716912&text=%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%DB%B2+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1+%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری