اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-716990&text=%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%26quot%3B%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%26quot%3B

اشتراک گذاری