اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717036&text=%DB%B3+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D9%88+%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81+%D8%A8%D9%87+%DB%B2%DB%B5+%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA

اشتراک گذاری