اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717056&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA%DB%8C+

اشتراک گذاری