اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717081&text=%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%DB%B1%DB%B5+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%2F+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%B3+%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1

اشتراک گذاری