اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717189&text=%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87+%D8%AA%DB%8C%D8%BA%DB%8C+%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری