اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717270&text=%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%3A+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%D9%88+%DB%B4+%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری